Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 obrazek

START STUDIÓW: październik 2023 r.


Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników, kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe), jak i do pracowników sektora publicznego, urzędów państwowych, samorządu terytorialnego, instytucji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).


Naszą ofertę studiów, spośród innych ofert, wyróżnia interdyscyplinarność. Nie są to studia tylko o tematyce prawniczej i nie są to studia nakierowane jedynie na naukę o rozwiązaniach technicznych, w planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Dzięki temu absolwent zna cały system organizacji i zarządzania tym sektorem, nie jedynie poszczególne jego elementy. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, przedmioty uczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, trybu działania administracji przy wydawaniu zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, itp. Absolwent orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Edukacja ekologiczna, ugruntowanie świadomości o fundamentalnym znaczeniu prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu, konieczności naprawienia szkód wyrządzonych środowisku i nam wszystkim przez nieumiejętne czy zagrażające życiu i zdrowiu postępowanie z odpadami to sens i misja przedmiotów związanych z blokiem ekologicznym w planie studiów.