Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek
Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).
W planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Interdyscyplinarne podejście do całokształtu zagadnień związanych z kierunkiem studiów przygotowuje absolwenta do zarządzania sektorem odpadowym w firmie lub jednostce samorządowej, administracji państwowej. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, elementy rachunku ekonomicznego firmy, pozyskiwania funduszy na modernizację/uruchomienie systemu zarządzania odpadami w firmie; przedmioty uczące słuchacza wdrożenia systemu komputerowego zarządzania odpadami w firmie, prognozowania i monitoringu tego sektora, nauka korzystania z geograficznych systemów informacji o środowisku – w przypadku planowania inwestycji związanej z uruchomieniem działalności produkcyjnej, przetwórczej i innej. Słuchacz orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Edukacja ekologiczna, ugruntowanie świadomości o fundamentalnym znaczeniu prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu, konieczności naprawienia szkód wyrządzonych środowisku i nam wszystkim przez nieumiejętne czy egoistyczne traktowanie odpadów to sens i misja przedmiotów związanych z blokiem ekologicznym w planie studiów.